Quick Drying Painting Medium (C1108)

18,39 52,15 

 

 

Quick Drying Painting Medium (C1108)

Razredči oljno barvo in poveča fluidnost. Skrajša čas sušenja. Poveča sijaj. Mešanica lanenega olja, terpentina in belega špirita.

 

Vsebina-količina

100 ml, 1000 ml, 250 ml, 500 ml

Dodatne informacije

H226 – Vnetljiva tekočina in hlapi
H302+H332 – Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno H315 – Povzroča draženje kože
H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože
H319 – Povzroča hudo draženje oči
H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
GHS09
P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje

Shopping Cart
Quick Drying Painting Medium (C1108)
18,39 52,15 Izberite možnosti