Picture Varnish Glossy (D1112)

20,57 55,45 

 

 

Picture Varnish Glossy (D1112)

Prožen sijajni lak, ki ne rumeni. Za zaščito slike eno leto po tem ko se barva posuši.

 

Vsebina-količina

100 ml, 1000 ml, 250 ml, 500 ml

Dodatne informacije

H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 – Povzroča draženje kože.
H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H372 – Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje.

Shopping Cart
Oljni medij Old Holland Picture Varnish GlossyPicture Varnish Glossy (D1112)
20,57 55,45 Izberite možnosti