,

Dammar Varnish

13,80 24,66 

 

 

Dammar Varnish – vsestranski lak, ki ustvarja subtilen sijaj.

Kako uporabiti: Nanesite kot končni lak za sliko na temeljito posušeno oljno barvo. Z nanosom počakajte najmanj šest mesecev, v primeru da je barva zelo gosta pa eno leto.

Vsebina-količina

100 ml, 250 ml

Dodatne informacije

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H316: Povzroča blago draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči
H401: Strupeno za vodne organizme.
H411: Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Shopping Cart
Dammar Varnish
13,80 24,66 Izberite možnosti