Dammar Picture Varnish (E1110)

29,13 68,69 

Dammar Picture Varnish (E1110)

Za zaščito slike približno eno leto po tem, ko se barva posuši. Sliki daje večji sijaj.  Izdelano iz čiste damarjeve smole, raztopljene v belem špiritu.

 

Vsebina-količina

100 ml, 1000 ml, 250 ml, 500 ml

Dodatne informacije

H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H302+H312+H332 – Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

Shopping Cart
Oljni medij Old Holland Dammar varnishDammar Picture Varnish (E1110)
29,13 68,69 Izberite možnosti