Citrus Mineral Spirit Odourless (A1100)

23,26 37,21 

Citrus Mineral Spirit Odourless (A1100)

Uporablja se kot medij za slikanje za tanjšanje barve in čiščenje čopičev. Ne uporabljajte ga samostojno.

 

Vsebina-količina

100 ml, 1000 ml, 250 ml, 500 ml

Dodatne informacije

H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H302+H312+H332 – Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

Shopping Cart
Citrus mineral spirit odorlessCitrus Mineral Spirit Odourless (A1100)
23,26 37,21 Izberite možnosti